Visszatekintés az eltelt 30 évre

homlokzati2

Kedves Ünneplő Testvérek!

„Új szellemben ünnepelte május elsejét az ország” – írta a rendszerváltás évében, 1989-ben a magyar sajtó.
Egyvalamiről ugyan nem adott hírt, Isten magyarországi népe számára mégis jelentős esemény volt, hogy május 1-jén a Budapest-Kálvin téri református egyház gyülekezeti termében megalakult a Biblia Szövetség.
Az ezt megelőző években azok a hívő lelkipásztorok és szolgáló emberek, akik számára Isten igéje feltétlen tekintély volt, mind gyakrabban fejezték ki vágyukat a szervezett és nevesített országos lelki munka bővítésére. Sokaknak fájt Isten népének szétszórtsága, az egységes tanítás és az egészséges keresztyén irodalom szűkössége. Számosan szorgalmazták például a bibliaiskola-szerű tanító szolgálat beindítását.

A többhónapos lelkes előkészítés után ezeknek a céloknak a megvalósulása került reális közelségbe május elsején. Az ország különböző helységeiből érkezetteket Asztalos Zoltán köszöntötte, igemagyarázattal Borbély Béla, a volt Bethánia CE Szövetség egykori utazó titkára szolgált, Sipos Ete Álmos beszámolt az előkészítő eseményekről, ismertette a megalakítandó egyesület célját, alapszabály-tervezetét, ifj. Alföldy-Boruss Dezső pedig a hitvallás-tervezetet mutatta be.
Ezt követően – a számos hozzászólás, javaslat után – a több mint másfélszáz résztvevő jelentős többsége (pontosan százötvenen) a hivatalos megalakulás mellett voksolt. Megválasztották a tizenöt tagú vezetőséget, azon belül pedig az elnökséget, Borbély Bélát elnöknek, Asztalos Zoltánt alelnöknek, Sipos Ete Álmost titkárnak.
A Biblia Szövetség létrejöttéről a sajtóban a Reformátusok Lapja adott hírt olvasói levél formájában, majd a folyóirat munkatársai készítettek egy hosszabb interjút az elnökség két tagjával, amely Mit akar a Biblia-Szövetség? címmel jelent meg 1989. júniusában.
Az egyesület tagságát több, az ország területén élő és szolgáló, illetve egymástól hangsúlyaiban bizonyos mértékig eltérő kegyességi irányzat képviselői alkotják.

Mindez három évtizede történt, és a Biblia Szövetség azóta jelentős utat tett meg.
Megalakulásunkkor a biblikus evangélizációt, az egyház megújulásának és lelki építésének folyamatos munkálását, az ébredés népének összefogását és lelki-erkölcsi megújítását, illetve a hívők aktív gyülekezeti szolgálatának szorgalmazását tűztük zászlónkra. Az ébresztő-tanítói-őrállói szolgálatot azóta is igyekszünk hűségesen végezni.
Engedjék meg, hogy most néhány percig hálás szívvel lapozgassunk harminc éves történelemkönyvünkben!

Megalakulásunkat követően azonnal számtalan szolgálati lehetőséget nyitott számunka az Úr:
– Például a Debrecen-Nagytemplomi evangélizációs napokat,
– vagy a kárpátaljai evangélizációs heteket lelkipásztorok és laikus igehirdetők szolgálatával,
– illetve a magyarországi körzetek megszervezését, ahol ma is rendszeresen tartunk csendesnapokat, bibliaórákat, és ezek a testvéri találkozások aktív helyszínei is. Külön is hálás szívvel említjük a ceglédi, celldömölki, debreceni, gyulai, hajdúböszörményi, lengyeli, mátészalkai, miskolci, noszvaji, nyékládházi, nyíregyházi, pasaréti, pesti és természetesen, a péceli körzeti programok helyszíneit és hűséges vezetőit, szolgálóit.

Az eltelt három évtizedben változatos programot kínáló nyári csendesheteket, napokat szervezhettünk minden korosztálynak.
– A ma már húszas-harmincas éveiben járó fiatalok közül bizonyosan sokan emlékeznek hálás szívvel a tápiószelei agyagozás, a fociderbik, a vanyarci bazaltmező, az Anna-forrás árnyas lankái mellett a bibliai örömhírre, a játékosan bemutatott tanulságos történetekre.
– A kenus táborokban kötött barátságok, a Lajta, a Rába hűsítő habjai, a vadregényes Túr és Tisza és az izgalmas Duna is csak kísérő emléke a maradandó bibliai üzenetnek, közös beszélgetéseknek, éneklésnek.
– Az állami gondoskodás alatt élő és nehéz sorsú kisleányoknak szervezett csendeshetekkel talán más módon nem is helyettesíthető lehetőséget adott Isten, hogy a társadalom peremére került gyermekeket hívogassuk az evangéliummal.
– A kerékpáros táborok, ifjúsági szilveszterek és csendesnapok is a megtérést és hitbeli megerősítést munkáló rendezvények lehettek.
– Immár közel egy évtizede a harminc év feletti korosztályhoz tartozó, egyedülálló fiúknak és lányoknak rendszeres találkozást, táborozást, szilvesztert szervezhettünk.
– A teológusok, pedagógusok, orvosok, teremtéskutatók rendszeresen megszervezett konferenciáin a szakmai kérdésekre keressük a biblikus válaszokat.
Máskor tudományos igényű teológiai konferenciákon neves külföldi előadók tanítottak bennünket, mint például R. C. Sproul, Carsten Peter Thide és Bernhard Kaiser professzorok, Brian Boyd lekész és még sokan mások.
– Hálásan emlékezünk a családos és házaspári csendeshetekre és a ma is sok áldást jelentő péceli családi napokra.
– Minden évben lehetőséget kaptunk országos és régiós csendesnapok és csendeshetek szervezésére, ahol Isten igéje a meghatározó program, de a testvéri találkozások is a hívő emberek közösségét erősítik. Minden ilyen rendezvény lehetőség a megtérésre vagy a hitben való előre lépésre is.
– Az Úr adta különleges kiváltság lett számunkra, hogy egy évtizedig rendszeresen szolgálhattunk az evangéliummal Nagybecskereken, a Vajdaságban élők között.
– Az évek során számos segítséget kaptunk Észak-Írországból, a Kells-i gyülekezettől. A szoros testvéri kapcsolat legnagyobb nyertesi fiataljaink lettek, akik ezen a nyáron is Kells-ben szolgálhattak.
– A Biblia Szövetségben szolgálóknak lelki felkészítését a tavaszi és nyári képzési programok segítik.
– A Biblia Szövetség a megalakulásával hivatalossá tette a már korábban elindított hathetes bibliaiskolai tanfolyamokat, amit 1998-ban emeltszintű, kétszemeszteres bibliaiskolával is bővítettünk. Ezen kívül számos vidéki és budapesti tanfolyamot is indíthattunk, négy éve pedig alapfokú bibliaiskolánk kétéves képzéssel, havi egy-egy szombati napon várja az érdeklődő hallgatókat. Az eltelt évek alatt közel 3000 személy vett részt a bibliaiskolai tanfolyamok valamelyikén.
– A bibliaiskolát az egyesületünk tagjai alapította Országos Bibliaiskola Alapítvány támogatja.
– Tanítói, hitmélyítő szolgálatunkhoz tartozik az 1995. januárjában indított Fontos kérdések sorozatunk, ami már megközelíti a kétszáz előadást. A nők számára szervezett előadás-sorozat 1997-től folyamatos. 1989-től évente négyszer jelentetjük meg Biblia és Gyülekezet folyóiratunkat és számos kiadványt is szerkesztünk, amit a Biblia Szövetség által 1994-ben alapított Ébredés Alapítvány segítségével adunk ki. Talán érdeklődésre számító adat, hogy a kiadó eddig közel száz önálló könyvet összesen mintegy 125 ezer példányban jelentetett meg.
– Az elmúlt közel két évtized az internetes elérhetőséget is biztosította számunkra, honlapunk hírforrás és a kapcsolattartás eszköze, amit lelkes önkéntesek fejlesztenek és üzemeltetnek.
– A Biblia Szövetség többször készített állásfoglalást fontos társadalmi-etikai, bibliai-teológiai kérdésekben, illetve Biblia- vagy keresztyénellenes jelenségekről, mint pl. II. János Pál pápának a debreceni református nagytemplomi látogatásáról, a pápai megigazulás-tanról, az ökumenikus chartáról, a diákok kötelező relaxációs gyakorlatáról, a szélsőséges karizmatikus megnyilvánulásokról, de foglalkoztunk a terhesség-megszakítás, a homoszexualitás, az alternatív gyógyászat kérdésével és a gender-programmal is.

A programszervezés, az adminisztráció zömében péceli központunk feladata. Itt végezzük a rendezvények előkészítését, konferenciák, csendeshetek, napok, táborok szervezését, az itt dolgozók feladata a kapcsolattartás a tagsággal, a hivatalos szervekkel, de a sajtóanyagok, kiadványok szerkesztése is itt történik.

A Biblia Szövetség számos hazai és külföldi egyházzal, evangéliumi egyesülettel működik együtt. Kölcsönös megbecsüléssel gondolunk egymásra, és segítjük társszervezeteink szolgálatát, mint pl. az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítványt, a Magyar Református Presbiteri Szövetséget, a Molnár Mária Külmissziós Alapítványt, a Vasárnapi Iskolai Szövetséget, a Bibliai Házassággondozó Szolgálatot, de jó a kapcsolatunk a Bethánia CE Szövetséggel és az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért tagjaival is.
Hálás szívvel említhetjük külföldi testvérszervezeteinket is, a londoni, az északír, a holland és német hívő keresztyéneket és szervezeteket, de szoros és testvéri a kapcsolat a német és svájci Biblia Szövetséggel, azaz a Bibelbund-dal, akikkel közösen alkotjuk a Nemzetközi Biblia Szövetséget.

Egyénenként hálásak vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy evangéliumával megkeresett bennünket és megváltott az örök haláltól és elkészítette helyünket a mennyei otthonban. Hálásak, mert beleszült Isten népébe, a gyülekezetbe. De köszönjük a Biblia Szövetséget is, a ránk bízott feladatot, a testvéri szolgáló közösséget, anyagi gondoskodását, igéjének világos üzenetét és tanítását. Kiváltság számunkra, hogy BSz tagok lehetünk!

Az eltelt harminc esztendő bemutatására készítettünk egy 50 perces diasorozatot, amit az ebédszünetben, illetve a délutáni szabadprogramon az aulában folyamatosan vetíteni fogunk. Kérem, tekintsék meg ezt az összeállítást, ami bepillantást enged az Biblia Szövetség hétköznapjaiba és ünnepeibe, sokrétű tevékenységébe. Bizonyára sokan ismerik fel fiatalabb önmagukat, az Úrhoz költözött kedves szolgatársainkat, vezetőinket, s reméljük mindez még nagyobb hálára ébreszti majd szívüket!

A társadalmak ma jelentős változásokat élnek át. Amíg a 20. századról elmondható, hogy az emberi történelem eddig ismert, legellentmondásosabb korszaka volt, addig azt látjuk, hogy a 21. századot a biztosnak tűnő alapok látványos gyengülése, a gyökeres változtatási kísérletek jellemzik, amik az eddigi alapvető társadalmi együttélési szabályokat, erkölcsöt is át kívánják írni. A BSz viszont olyan biblikus-keresztyén értékeket képvisel, amik a társadalmi változásokkal sem veszítenek érvényességükből. Mivel az Egyesület munkája szilárd alapokon, Isten kijelentett igéjén nyugszik, nincs okunk attól tartani, hogy szolgálatunk fölösleges. Sőt, még inkább szükséges, hogy egyértelműbben képviseljük Krisztus evangéliumát ebben a gyökereitől megfosztott világban.
Tegyük ezt még nagyobb hűséggel, odaadással! Ebben segítsen minket Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön!

Pécel, 2019. szeptember 21.

Biblia Szövetség Egyesület